O projekcie

„BUDOWA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „SZANSA” W MIEJSCOWOŚCI CHOSZCZNO”

Beneficjent: Gmina Choszczno

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.09.02.00-32-0007/16-00

Przedmiotem projektu jest budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie do 31.12.2018 r. zaś głównym celem projektu jest wsparcie 25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Powiatu Choszczeńskiego poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie do 31.12.2020 r.

Projekt zakłada utworzenie 2 pracowni tj.:

  1. Pracownia Ogrodniczo – Porządkowa,
  2. Pracownia Rozbiórki Sprzętu Elektronicznego

W ramach projektu zagospodarowany zostanie również teren wokół ZAZ.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 5 324 349,32 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych -4 263 554,54 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Wysokość dofinansowania – 3 624 021,35 zł

Źródło finansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna

Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna